PRIVACY­VERKLARING

Johan Verstegen coaching | mindfulness | fysiotherapie is een handelsnaam van Johan Verstegen fysiotherapie & counseling, kvk-nummer 17194793.

Johan Verstegen fysiotherapie & counseling hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Johan Verstegen fysiotherapie & counseling houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Johan Verstegen fysiotherapie & counseling zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten en/of patiënten

Persoonsgegevens en gegevens over de gezondheid van cliënten worden door Johan Verstegen fysiotherapie & counseling verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Opstellen van een zorgverleningsovereenkomst;
 • Leveren van een verantwoorde zorg aan de clënt;
 • Financiële afwikkeling van de verleende zorg;
 • Communicatie over de zorg met derden;
 • Statistische doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De zorgverleningsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen zal Johan Verstegen fysiotherapie & counseling de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Nummer van paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument (dit zijn wij verplicht voor de wet “BSN in de zorg”);
 • Naam van de huisarts, behandelend medisch specialist en andere van toepassing zijnde zorgverleners;
 • Naam zorgverzekering en gegevens over de polissen van de zorgverzekering;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Johan Verstegen fysiotherapie & counseling de volgende gegevens over de gezondheid van u vragen:

 • Gegevens over de hulpvraag of indicatie;
 • Gegevens over de huidige fysieke gezondheid;
 • Gegevens over de fysieke belasting tijdens werk/beroep, sport en hobby;
 • Relevante gegevens over de geschiedenis van de fysieke gezondheid;
 • Relevante gegevens over de psychische gezondheid;
 • Relevante gegevens over de huidige medicatie;

Uw persoonsgegevens worden door Johan Verstegen fysiotherapie & counseling opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de zorgverleningsovereenkomst en daarna voor de wettelijk verplichte termijn van 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Uitwisseling van gegevens binnen ons samenwerkingsverband;
 • Het verzorgen van de automatisering van de gegevensverwerking;
 • Het verzorgen van de internetomgeving waarin wij de gegevens beheren;
 • Communicatie met andere voor u relevante zorgverleners na uw toestemming;
 • Financiële afwikkeling van de verleende zorg door uw zorgverzekering.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Johan Verstegen fysiotherapie & counseling bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Johan Verstegen fysiotherapie & counseling van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Johan Verstegen fysiotherapie & counseling

Telefoon: 06-24617157
E-mail: info@johanverstegen.nl